JEG FULGTE EN ELV

OG FANT HAVET


I FOLLOWED A RIVER AND FOUND THE SEA


SOLO EXHIBITION


INSTALLATION


SALT ART

OSLO

NOHold on, this will be messy

 

The queer pirate as a thief or as disrupting element in the hetero-capitalist order of things.

 

Companionship cooooooompaninon ship (onions) and equality between pirates, matelots, crossing dressing.

 

Stealing hearts and sharing gold

 

Gems of healing

 

A spiritual journey of healing of carrying objects slowly over distance of not moving too fast or in a straight line.

 

Of just being

 

I over et år har Pia Eikaas jobbet med den stedsspesifikke installasjonen «Jeg fulgte en elv og fant havet», hvor SALTs maritime historie møter skeivt sjørøveri i forsøk på å skape et trygt, men samtidig utvidet, rom for fellesskap.

 

 

OM UTSTILLINGEN

 

Inspirert av piratenes storhetstid på 1600- og 1700-tallet, og mer spesifikt den historisk underkommuniserte, skeive sjørøverkulturen som eksisterte på denne tiden, har Pia Eikaas skapt den stedsspesifikke kunstinstallasjonen «Jeg fulgte en elv og fant havet» til SALT. Prosjektet har oppstått som et resultat av en lengre kunstnerisk undersøkelse av skeivt sjørøveri, deriblant «matelotaget», en bindende avtale mellom sjørøvere av samme kjønn, som var likestilt med ekteskap

 

Flere historiske kilder indikerer at livet på havet i bredere forstand alltid har vært tiltrekkende for skeive, da det på skip oppstod egne parallellsamfunn hvor det var mulig å fristille seg fra storsamfunnets lover og regler. Dette gjaldt særlig for sjørøverskipene som opererte som statsløse og derfor ikke var underlagt hverken stat eller kirke. Med dette som bakteppe har Pia Eikaas transformert Salt til et skeivt sjørøverskip, som har som ambisjon om å rette søkelyset mot de skeive piratenes historie, som likt andre skeive historier har blitt undertrykt av den heteronormative historieskrivningen. Gjennom fysiske og performative grep trer Salt fram i ny drakt, som en hyllest til skeive pirater, og skeive historier i utvidet forstand, med røtter som strekker seg gjennom hele menneskehetens historie.

 

Hos Eikaas blir piratene foregangsfigurer – de var fattige sjøfolk som ikke ønsket å leve under de skeivfordelte, antidemokratiske regimene som rådet i det barokke Europa, hvor kongene stadig var eneveldige og allmuens rettigheter var ikke-eksisterende. I forlengelse av dette blir sjørøverskipet, ikke ulikt andre skeive rom, et sted for radikal handling, hvor man gjennom fellesskap utfordrer status quo. I en tid og byrom preget av neoliberal fremvekst, på bekostning av fellesskapets interesser, trenger også i dag vi alternative rom og strategier for protest og handling. Eikaas vil forstyrre tingenes orden, rote, for gjennom dette å opponere mot de heteronormative og kapitalistiske strukturene som dominerer samfunnet vårt. Kan vi, slik piratene i sin tid saboterte koloniale handelsruter, sabotere fremveksten av nasjonalisme og neoliberalisme? Kan vi gjennom å bryte normer og forstyrre orden finne nye og alternative felleskap som kan gagne samfunnet som helhet?

 

OM KUNSTNEREN

 

Pia Eikaas bor og arbeider i Oslo. Hun har en MFA fra Det Kongelige Danske Kunstakademi Billedkunstskolerne og har en international utstillings praksis. Noen av stedende hun har stillet ut er: Museu Do Louvre Pau-Brazyl BR, Unge Kunstneres Samfunn NO, Galerie Reinhart Hauff DE, Galleri Golsa NO, Parallell Vienna AT, Kristiansand Kunsthall NO og Kunsthal Charlottenborg DK, Hun har og laget performance på Sørlandets Kunstmuseum og Moma PS 1(NYABF)US.  

 

 

TAKK TIL

 

«Jeg fulgte en elv og fant havet» er kuratert av Una Mathiesen Gjerde for SALT og realisert med generøs støtte fra Oslo kommune og Kulturrådet.

 

––

 

Over the course of a year, Pia Eikaas has been working on the site-specific installation «I followed a river and found the Ocean», where the maritime history of Salt fusions with queer piracy to create a safe, but also expanded, space for community.

 

 

ABOUT THE EXHIBITION

 

Inspired by the Golden Age of piracy in 17th and 18th century Europe, and more specifically the disregarded queer pirate culture that existed at this time, Pia Eikaas has created the site-specific installation «I followed a river and found the ocean» for SALT. The project emerged as a result of an expanded artistic research on queer piracy, as for instance the matelotage, a civil same-sex union amongst pirates, equal to marriage.

 

Several historical sources indicate that life at sea in a wider sense always has appealed to queer people, as ships often offered an alternative place and became a parallel community where one could easier break free from the laws and norms of society. This was especially the case for pirate ships, as pirates were not subjects to any state or church, they were truly free to create their own rules for living together. With this backdrop Eikaas has transformed SALT into a queer pirate ship, which aims to direct attention to the history of queer piracy which as other queer histories have been suppressed by heteronormative narratives. Through physical and performative gestures, SALT becomes a site for the celebration of queer piracy, and queer histories in a wider sense with roots throughout human existence in its entirety.

 

For Eikaas the pirates are pioneers – poor seamen that did not want to submit to the inequal and antidemocratic regimes of baroque Europe, where the kings wielded absolute power and the rights of the people were close to none. Extending from this the pirate ship, like many other queer sites, become a space for radical action, where the status quo is being challenged by community and action. In a time and cityscape shaped by neoliberal growth and expansion, in our present day, we still need alternative spaces and strategies for protest and revolt. Through her project for SALT, Eikaas wants to disrupt the order of things, make a mess, and oppose the heteronormative and capitalist structures that dominate our society. Can we like pirates sabotaged the colonial trade routes, sabotage the growth of nationalism and capitalist structures? By breaking norms and disturbing order can we find new and alternative communities that can benefit society at large?

 

ABOUT THE ARTIST

 

Pia Eikaas lives and works in Oslo. She holds an MFA from The Royal Danish Academy of Fine Arts, and has an international exhibition praxis. Among some of the places she has exhibited are: Museu Do Louvre Pau-Brazyl BR, Unge Kunstneres Samfunn NO, Galerie Reinhart Hauff DE, Gallery Golsa NO, Parallell Vienna AT, Kristiansand Kunsthall NO and Kunsthal Charlottenborg DK,  she has also performed at The museum of modern art of Southern Norway and Moma PS 1(NYABF)US. 

 

 

ACKNOWLEDGEMENTS

 

«I followed a river and found the ocean» is curated by Una Mathiesen Gjerde for SALT and  has been made possible through the generous support of Oslo municipality and The Norwegian Cultural Council.Produced as part of the installation a Limited Edition publication

With contributions by UNA GJERDE, ANNA ØRBERG, HENNING LUNDKVIST, MARCUS REDIKER and PIA EIKAAS.

A3, Riso printed, handfolded and numbered.

Here are a few pages.


Supported by:

Oslo Kommune & Kulturrådet.

Thank you.